Wat Samai Kongka Recycling Bins

You can leave your separated rubbish here.